Ардчилалд шилжиж буй орнуудад сонгуулийн өргөн нэвтрүүлэг хийх удирдамж (Бичлэгийн дугаар. 41876)

000 -Удирдлага
Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан 01727 a2200229 4500
001 - ХЯНАЛТЫН ДУГААР
Олон улсын тоон код 39885
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNLM
005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. 20220615155053.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ
fixed length control field a130t2004 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ
Анхны каталогийн байгууллага Монгол Улсын Үндэсний номын сан
084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР
Анги 67.400.5
Ангиллын нэр Номын сан номзүйн ангилал
Зохиогчийн 3-н тэмдэгт А 728
Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар Соёл, шинжлэх ухаан, боловсрол - 7
110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ
Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр Глоб Интернэшнл ТББ
245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Гарчиг Ардчилалд шилжиж буй орнуудад сонгуулийн өргөн нэвтрүүлэг хийх удирдамж
Оролцогчдын тухай мэдээ Эмхт. Ж.Туул, Д.Мөнхбүрэн
-- Орч. С.Баяраа
250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ
Дахин хэвлэлтийн мэдээ 1
260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн он 2004
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Хаан принтинг ХХК.
300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ
Хуудасны тоо 32х
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол
653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС
Түлхүүр үг Соёл шинжлэх ухаан боловсрол
-- Сонгуулийн хууль. Сонгуулийн систем
740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ
Номын гарчгууд Ардчилалд шилжиж буй орнууд дахь сонгуулийн өргөн нэвтрүүлэг.
-- Сонгуулийн үеэр ХМХ-ийн шүүмжлэх, эрэн сурвалжлах болон чөлөөтэй ажиллахад тохиолдох бэрхшээлүүд.
-- Сонгуулийн компанид өргөн нэвтрүүлэг хүртээмжтэй байх талаар.
-- Сонгуулийн компанийг мэдээлэхтэй холбогдсон асуудлууд.
-- Сонгогчдын боловсрол.
-- Сонгуулийн компанитай холбогдуулан өргөн нэвтрүүлгийн бодлогыг боловсруулах арга механизмууд.
-- Олон улсын болон харьцуулсан хууль, стандартууд.
856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС
Төрөл Хэвлэмэл ном
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Төрөл Ном

No items available.