Ардчилалд шилжиж буй орнуудад сонгуулийн өргөн нэвтрүүлэг хийх удирдамж

67.400.5
А 728
Ардчилалд шилжиж буй орнуудад сонгуулийн өргөн нэвтрүүлэг хийх удирдамж / Эмхт. Ж.Туул, Д.Мөнхбүрэн; Орч. С.Баяраа;.- УБ.: Хаан принтинг ХХК.., 2004.- 32х.: .- (Глоб Интернэшнл ТББ)1500.00₮.1000.00₮.
Хүмүүн танхим 6 давхар /МУҮНС салбар/ 12-5739  Эрдэм танхим 8 давхар /МУҮНС салбар/ 12-3589