67.400.5
А 728
Ардчилалд шилжиж буй орнуудад сонгуулийн өргөн нэвтрүүлэг хийх удирдамж / Эмхт. Ж.Туул, Д.Мөнхбүрэн; Орч. С.Баяраа;.- УБ.: Хаан принтинг ХХК.., 2004.- 32х.: .- (Глоб Интернэшнл ТББ)1000.00₮.1500.00₮.
3-3589  3-5739