84(5Мон)-44
M 985 Мягмартогтох Т. (Todko Samson)
Чамд хэн итгэх юм бэ?: Роман "Хонзон" хэмээх мөчир бүлэг / Ред. Б.Дулам, П. Сарангарав;.- УБ.: Адмон принт., 2020.- 195х.: .- ISBN 978-9919-21-175-2: 19350.00₮.19350.00₮.19350.00₮.
: Дээд айл .- ISSN
11-42182  2-96727  2-96728