Байгаль хамгаалах өдөрт "Цэнхэр алт усаа хайрлая, ой модоо хайрлая"-2021

| Гарчгийг сонгох:
Монгол орны заган ойн тархацыг зайнаас тандан судлах арга ашиглан тодорхойлох нь Магистрын ажил: Е441000

Зохиогч: Сувданцэцэг Б.

Он: 2007Гарчиг: Зайнаас тандан судлалын үндсэн ойлголт ба хөгжил Судалгааны аргазүй ба ашигласан мэдээ материал Зайнаас тандан судлалын үндсэн ойлголт ба хөгжил Судалгааны аргазүй ба ашигласан мэдээ материалТүлхүүр үгс: магистрын дипломын ажил газарзүй газарзүйн мэдээллийн систем зайнаас тандан судлал монгол орны заган ойХуудасны тоо: 49 хууд.Ангилал: 26.82+22.3Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: С-68Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Эрдэм судлал [302329] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол орны нууруудын ус, орчин зүйн онцлог, хөгжлийн чиг хандлага

Зохиогч: Даваа Гомбын; Дулмаа А., Дашдэлэг Н.

Он: 1990Гарчиг: Нэгдүгээр бүлэг. Судалгааны арга зүй, материал. Хоёрдугаар бүлэг. Усны балансын хөдлөл зүй. Гуравдугаар бүлэг. Нууруудын эрдэсжилийн горим. Дөрөвдүгээр бүлэг. Нууруудын экологиТүлхүүр үгс: Ус зүйХуудасны тоо: 200 зур.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол судлал [8179] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол орны ойт хээрийн бүсийн ойг хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан зайнаас тандан судлах аргаар үнэлэх нь. - Диссертаци:F621200

Зохиогч: Ариунзул Янгивын.

Он: 2008. -Гарчиг: Сэдвийн судлагдсан байдал, судалгааны арга зүй Ойн тархац, талбайн хэмжээг хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан тодорхойлох нь Ойн төрөл түүний өөрчлөлтийг хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан үнэлэх нь Сэдвийн судлагдсан байдал, судалгааны арга зүй Ойн тархац, талбайн хэмжээг хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан тодорхойлох нь Ойн төрөл түүний өөрчлөлтийг хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан үнэлэх ньТүлхүүр үгс: диссертаци ой мод судлал монгол орны ой мод ойн индексХуудасны тоо: 141 х.Ангилал: 43/1/Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А-75Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Эрдэм судлал [40336] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол орны хангайн нурууны өвөр хэсгийн чийгийн индексийг зайнаас тандан судлалын мэдээ ашиглан тодорхойлох нь Магистрын ажил: Е441000

Зохиогч: Энхжаргал Н.

Он: 2010Гарчиг: Зайнаас тандан судлалын тухай Газарзүйн мэдээллийн системийн тухай Агаарын чийгийн тухай Судалгаанд ашигласан мэдээ, материал Хангайн нурууны өвөр хэсгийн хур тундас, температур Зайнаас тандан судлалын тухай Газарзүйн мэдээллийн системийн тухай Агаарын чийгийн тухай Судалгаанд ашигласан мэдээ, материал Хангайн нурууны өвөр хэсгийн хур тундас, температурТүлхүүр үгс: магитсрын дипломын ажил газарзүй газарзүйн мэдээллийн систем газрын чийгХуудасны тоо: 50 хууд.Ангилал: 40.62/1/+26.237/1/ Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Э-66Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Эрдэм судлал [303393] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол орны шилмүүст ойг нөхөн сэргээх шинжлэх ухааны үндэслэл

Зохиогч: Дашзэвэг Ц.

Он: 2014Гарчиг: Монгол орны байгалийн нөхцөл. Шилмүүст ойг нөхөн сэргээх, төрьж ургуулах ажлын судлагдсан байдал: Мод үржүүлэг, ойжуулалтын ажлын судлагдсан байдал. Ойжуулах, ойг нөхөн сэргээх судалгааны арга зүй. Монгол орны ойн ерөнхий шинж байдал, нөхөн сэргээх үндэслэл: Шинэс, нарсан ойн мод бэлтгэсэн талбайг ойжуулах үндэслэл. Ойн эдийн засгийн болон экологийн ач холбогдол. Мод бэлтгэсэн талбай дахьойн сэргэн ургалтын явцад нөлөөлөх хүчин зүйлс. Ойжуулах зорилгоор хөрс боловсруулсан, үр, суулгац тарьсан талбайн бичил уур амьсгалын нөхцөл. Тайгажуу ба тайгархаг шинэсэн ой ба мод огтолсон талбайн хөрс боловсруулсан хувилбарууд дахь өвслөг ургамлын хөгжилт. Монгол орны ойн үрийн аж ахуйн зарим асуудал: Үр судлалын ухааны ерөнхий ойлголт. Генетик-селекцийн үндсэн дээр ойн үрийн баазыг зохион байгуулах. Ойн үрийн мужлал. Үр бэлтгэх арга, техник. Монгол орны ой үүсгэгч голлох төрлийн модны тарьц ургуулах судалгаа: Төв Хангайд сибирь шинэсний тарьц ургуулах. Дорнод, Хэнтийд сибирь шинэсний тарьц ургуулах. Сэлэнгийн хошуунд сибирь шинэс, эгэл нарсны тарьц ургуулах. Баруун Хэнтийд нарс, сибирь шинэсний тарьц ургуулах. Баруун Хэнтийд сибирь хушны тарьц ургуулах. Баруун Хэнтийд сибирь гацуурын тарьц ургуулах. Шинэс, нарсан ойн мод бэлтгэсэн талбайг ойжуулах үндэслэл: Төв Хангайн шинэсэн ой мод бэлтгэсэн газрыг үрээр ойжуулах. Тайгажуу шинэсэн ойн мод бэлтгэсэн талбайг тарьцаар ойжуулах. Хангайн нурууны голын татмын шинэсэн ойг зориудаар сэргээн ургуулах. Дорнод, Хэнтийн шинэсэн ойн мод бэлтгэсэн талбайг ойжуулах. Сэлэнгийн хошууны нарсан ба шинэсэн ойн мод бэлтгэсэн талбайг ойжуулахТүлхүүр үгс: Хөдөө аж ахуй Ойн аж ахуйХуудасны тоо: 224х.Ангилал: 43Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 392Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [13666] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол улсын байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Он: 2011Гарчиг:Түлхүүр үгс:Хуудасны тоо: 108х.Ангилал: 67.401 Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Өөр гарчиг:.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [33802] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол улсын байгаль орчны стратеги үнэлгээ, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчны аудитын өнөөгийн байдал, цаашид боловсронгуй болгох үнэлгээний ажлын тайлан

Он: 2009Гарчиг:Түлхүүр үгс:Хуудасны тоо: 173х.Ангилал: 20.18 Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Өөр гарчиг:.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [33794] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол улсын модны хангамж Хууль ба хууль бус эдийн засаг

Он: 2006Гарчиг: Монгол орны ой мод ба ой модны салбар. Хууль бусаар мод бэлтгэх ба арилжих. Хууль бус үйл ажиллагааны шалтгаан ба хяналт. ЗөвлөмжТүлхүүр үгс: Төр эрх хууль цааз Хөдөө аж ахуйн хууль Газрын хууль Ойн хууль Уулын хуульХуудасны тоо: 76х.Ангилал: 67.407(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [5829] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол улсын хязгаарын доторхи ой мод газрыг захирах дүрэм

Он: 1925Гарчиг:Түлхүүр үгс: Хөдөө аж ахуй ой модХуудасны тоо: 21х.Ангилал: 634.9Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [8968] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол улсын эрдэс баялгийн нөөцийн ашиглалт Гарын авлага

Зохиогч:

Он: 2019Гарчиг: 1-р бүлэг. Дэлхийн эрдэс баялгийн зах зээлийн нөхцөл байдлын өөрчлөлт ба чиг хандлага 2-р бүлэг. Уул уурхайн салбарыг зохицуулж буй олон улсын туршлага ба ололт 3-р бүлэг. Монгол улсын эрдэс баялгийн эрх зүйн баримт бичгийн шинжилгээ 4-р бүлэг. Монгол улсын эрдэс баялгийн нөөцийг зохистой ашиглах арга зүйТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэлХуудасны тоо: 194x.Ангилал: 26.34Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [40683] (1ш), Монгол номын фонд [18624] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголчуудын байгаль хамгаалах арга ухаан Эрдэм судлалын бага хурлын илтгэлийн эмхтгэл

Зохиогч:

Он: 2003Гарчиг: Экологи-Нийгмийн хосолмол судалгааны өнөөгийн чиг хандлага. Халхын хошуу шавийн нутаг бэлчээрийн тухай асуудалд. Монголын эртний төрт улсуудын байгаль хамгаалал. Ой хээрийни түймэр. Газрын хөрсний эвдрэлээс сэргийлэхэд бид юу хийх хэрэгтэй вэ? Богдхан уулыг тахиж ирсэн нь. Монголчуудын ус хамгаалах аргаас. Монголчуудын удган модны шүтлэгТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Байгалийн оновчтой ашиглалт Байгаль хамгаалалХуудасны тоо: 100х.Ангилал: 20.18Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 694Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [66055] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголчуудын байгаль хамгаалах арга ухаан

Зохиогч: Эрдэнэтуяа У.

Он: 2014Гарчиг: 1-р бүлэг. Тэнгэр, нар сар од эрхсийг шүтэх ёс ба байгаль хамгаалал 2-р бүлэг. Газар, ус хамгаалах арга ухаан 3-р бүлэг. Ургамлын болон амьтны аймгийн хамгаалалТүлхүүр үгс: Түүх Угсаатан судлалХуудасны тоо: 228x Зур.Ангилал: 63.5(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Э 739Өөр гарчиг:Approaches towards environmental conservation of the mongols.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [40584] (1ш), Монгол номын фонд [18427] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголчуудын ой модтой холбогдох ёс уламжлал, хууль цааз хэрэглээ /ХХ зууны эхэн/: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е311400

Зохиогч: Отгонзол Б.

Он: 2014.-Гарчиг: Монголчуудын мод хамгаалж байсан уламжлал Богд хаант Монгол улсын үеийн модны хэрэглээ, зорилтот үйл ажиллагаа, ой модыг хамгаалж байсан нь Монголчуудын цааз, хуулинд ой мод хамгаалах тухай Монголчуудын мод хамгаалж байсан уламжлал Богд хаант Монгол улсын үеийн модны хэрэглээ, зорилтот үйл ажиллагаа, ой модыг хамгаалж байсан нь Монголчуудын цааз, хуулинд ой мод хамгаалах тухайТүлхүүр үгс: угсаатны зүй монголын угсаатны зүй ой модтой холбогдох ёс заншил магистрын дипломын ажилХуудасны тоо: 72 х.Ангилал: 63.5(1)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: О-53Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Эрдэм судлал [305012] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголын байгаль орчны нэвтэрхий толь

Он: 2010Гарчиг: Монголчуудын байгаль орчноо хамгаалах уламжлал, зан үйл. Цөлжилт,бохирдол,байгалийн гамшиг түүнтэй тэмцэх арга зам. Тахилгатай болон дархалсан уул, ус, газар нутаг. Мал аж ахуй газар тариалан эрхлэлт. Ховордсон ан амьтан, ургамал. Хүрээлэх орчинтой холбогдсон хууль эрх зүйн бичгүүд. Эрдэс баялгийн нөөц, хамгаалалтТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Хүн ба хүрээлэн буй олрчин Нэвтэрхий тольХуудасны тоо: 356х.Ангилал: 20.1(5Мон)я2Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 695Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [16553] (3ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголын байгаль орчны нэвтэрхий толь

Он: 2013Гарчиг: Монголчуудын байгаль орчноо хамгаалах уламжлал,зан үйл. Ажиглалт танин мэдэхүйн уламжлал. Айлд орох ёсон. Алаг мэлхий. Амьтадын цаг агаарын өөрчлөлтийг урьдчилан мэдрэх шинж,төрхийг ажиглах. Арван цагаан буян,арван хар нүгэл. Арга билиг. Арга,билиг хосолсон цаг тооны бичиг. Байгаль дэлхийгээ дархлах дээдлэх уламжлалт ёс. Цөлжилт,бохирдол,байгалийн гамшиг түүнтэй тэмцэх арга. Атомашинаас ялгарах хийн хор хөнөөл. Агаар мандлыг бохирдуулагч эх үүсвэрүүд. Агаарын чийгшил ба агааржуулалт. Байгалийн бохирдуулагч. Байгалийн нөөцийн нөхөн сэргэлт. Био аюулгүй байдал. Биологийн нөхөн сэргээлт. Газрын хэвлийг хамгаалах. Геоэкологийн хүрээлэн. Давхраат мандал. Дэлхий. Дэлхийн дулаарлын чадамж. Дэлхийн нийтийн цаг хугацаа. Монгол орны байгаль экологийн онцлог. Монгол орны бэлчээрийн мал сүрэг,амьтны экологийн харьцаа. Мөнгөн усны хордлого. Мөсөн галав. Мөсөн гол. Тахилгатай болон дархалсан уул, ус,газар нутаг. Аав хад. Аварга гол. Аварга тосон. Аглуу гурван мангистай. Агуйт хад. Аж богд-тавилангийн нуруу. Ажнайн рашаан. Алтайн таван богдын байгалийн цогцолборт газар. Алтайн нуруу. Алтайн уулархаг газар. Алтан амсар. Алтан дуулга. Алтан овоо. Алтан -Хөхий. Байгалын дархан цаазат газар. Байдраг. Балж. Баруун богд. Баруун хасар. Баруунтуруу. Баян зүрх уулын дархан цаазат газар. Баян нуруу. Баян тойром. Бигэр. Биндэр овоо. Богд уул. Богд уул. Богд хан уул. Богд хан уулын дархан цаазат газар. Богд цагаан дэрс. Бөөрөг цагаан нуур. Бөөнцагаан нуур. Буга уул. Мал аж ахуй,газар тариалан эрхлэлт. Агро цаг уур. Агробиологи. Агроэкологи. Адууны аж ахуй. Азийн өндөр даралтын бүс. Азотын бордоо. Атар газар эзэмших. Аялал жуулчлал. Байгалийн аялал жуучлал. Байгалийн цогцолбор газар. Байгалийн шалгарал. Байгаль-Аж ахуйн цогцолбор. Байгаль-Нутаг дэвсгэрийн цогцолбор. Био түлш. Биологийн олон янз байдал. Биологийн бүтээгдэхүүн. Биологийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч. Биом. Биомасс. Бог мал. Бод мал. Бодисын солилцоо. Бор хүрэн хөрс. Бордооны эрдэс түүхий эд. Борной. Бороожуулалт. Ботаникийн хүрээлэн. Ховордсон ан амьтан,ургамал. Хүрээлэх орчинтой холбогдсон хууль эрх зүйн бичгүүдТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Хүн ба хүрээлэн буй орчин Хүний экологиХуудасны тоо: 506х Зур.Ангилал: 20.1(5Мон)я2Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 695Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [12207] (1ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ногоон бүсийн ойн сангийн төлөв, хууль бус мод бэлтгэлийн нөлөө: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-

Зохиогч: Урантуяа Г.

Он: 2016.-Гарчиг: Ойн нөөц Зайнаас тандан судлах ажлын тухай товч ойлголт Ойн ашиглалт, хамгаалалтад нөлөөлөгч нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйл Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх талаар авсан арга хэмжээТүлхүүр үгс: магистрын ажил байгаль орчин ойн аж ахуй ногоон бүс мод бэлтгэл хууль бус мод бэлтгэлХуудасны тоо: 52 х. CD.Ангилал: 43.4Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: У-45Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Эрдэм судлал [305685] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ой мод ашиглах бэлтгэх ажиллагааны тухай тогтоол заавар

Зохиогч:

Он: 1943Гарчиг: Сайд нарын зөвлөлийн 33 оны 1 сарын 7-ны өдрийн 2 дугаар хурлын тогтоол. Улсын бага хурлын тэргүүлэгчдийн 33 оны 1 сарын 28-ны өдрийн 4 дүгээр хурлын тогтоол. Мал тариалангийн яамны 33 оны 2 сарын 16-ны өдрийн 15 тоот тушаал. Мал тариалангийн яамны 33 оны 2 сарын 16 нутгийн ой дотор модыг хэрхэн олгох, ажиллуулах тухай заавар. Ой зөрчиж ашиглагсдын тухай тогтоох актТүлхүүр үгс: Хөдөө аж ахуйХуудасны тоо: 25.Ангилал: 634.9Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: О-23Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [14007] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ой мод ярьдагсан бол

Зохиогч: Аварзэд Р.

Он: 1980Гарчиг: Энэ номын учир. УУлын модон хүрэм. Сониуч жаалууд. Сонины ч ач , хүүхдийн ч тус. Ой хүүхэд хоёр. Хүүгийн минь бичсэн анхны шүлэгТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэлХуудасны тоо: 156.Ангилал: 502.7Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 164Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [10036] (1ш), Монгол номын фонд [177359] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ой модны ашиг тус ба хамгаалалт

Зохиогч:

Он: 1943Гарчиг: Ой мод болбоос улсын хөрөнгө мөн. Ой модонд түймэр гарах шалтгаан ба түүний хор хохирол юу вэ?. Ойд гарсан түймэртэй ард олон хэрхэн тэмцэх вэ?Түлхүүр үгс: Хөдөө аж ахуйХуудасны тоо: 16.Ангилал: 634.9Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: О-23Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [13992] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Онги голын сав газрын доройтлыг зайнаас тандан судлах аргаар тодорхойлох нь Магистрын ажил: Е441000

Зохиогч: Тунгалаг А.

Он: 2009Гарчиг: Зайнаас тандан судлалын үндсэн ойлголт ба хөгжил Судалгааны аргазүй ба ашигласан мэдээ материал Зайнаас тандан судлалын үндсэн ойлголт ба хөгжил Судалгааны аргазүй ба ашигласан мэдээ материалТүлхүүр үгс: магистрын дипломын ажил газарзүй газарзүйн мэдээллийн систем зайнаас тандан судлахХуудасны тоо: 37 хууд.Ангилал: 26.82+22.3 Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Т-67Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Эрдэм судлал [303083] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
 <<    1  2  3  4  5    >>