Дундад зууны түүх

9
С 419 Семенов В.Ф.
Дундад зууны түүх: БДС- ийн түүхийн ангийн оюутнуудад зор.-в / .- УБ.: 1979.- 485.: .- (ДТД,ТМБ- ын хороо)27.95₮.27.95₮.27.95₮.27.95₮.27.95₮.27.95₮.27.95₮.27.95₮.
11-9413  0-170178  0-170184  0-170182  0-170185  0-170188  0-170180  0-170183