Ардчилал ба Хүний эрхийг хамгаалах өдөрт-2021

| Гарчгийг сонгох:
Эмзэг бүлгийн эрхийн талаархи үндэсний болон олон улсын стандарт, хууль тогтоомжуудын эмхтгэл

Зохиогч:

Он: 2004Гарчиг: Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. Эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхийн олон улсын пакт. Иргэн болон улс төрийн эрхийн олон улсын пакт, нэмэлт протоколууд. Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцоос. Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцоос. Тахир дутуу хүмүүсийн нрхийн тухай тунхаглал. Оюуны хомсдолтой хүмүүсийн эрхийн тухай тунхаглал. Хөдөлмөр эрхлэлтэд ялгаварлан гадуурхахгүй байх тухай. Үндсэн хуулиас. Боловсролын хуулиас. Эрүүл мэндийн тухай хуулиас. Нийгмийн даатгалын хуулиас. Хөдөлмөрийн тухай хуулиас. Татварын багц хуулиас. Иргэний хуулиас. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний үлгэрчилсэн дүрэмТүлхүүр үгс: Төр эрх хууль цааз Олон улсын нийтийн эрхХуудасны тоо: 322х.Ангилал: 67.412.1Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Э 531Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [3900] (9ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Эмэгтэйчүүд, эх нялхсын эрхийн талаархи хууль тогтоомжийн системчилсэн эмхтгэл 1950-1977

Он: 1980Гарчиг: Эх нялхсыг хамгаалах асуудал. Гэр бүлийн хуулиар хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эрх хамгаалалт. Эмэгтэйчүүдийн улс төр, хөдөлмөрийн эрх ба хөдөлмөр хамгаалал. Эмэгтэйчүүдийн талаархи нийгэм хангамж, нийгмийн даатгалТүлхүүр үгс: Төр эрх хууль цааз Эмэгтэйчүүдийн эрхХуудасны тоо: 116х.Ангилал: 67.99(5)4Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Э 54Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [42371] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Эмэгтэйчүүдийн Хүний эрх алхам алхмаар Гарын авлага

Зохиогч:

Он: 1997Гарчиг: НҮБ-ын Хүний эрхийн тогтолцоо. Бүс нутгийн хүний эрхийн тогтолцоо. Олон улсын хүний эрх. Үндэсний хүний эрхийн тогтолцоо. Хүний эрхийн хамгаалал. Хүний эрхийн хамгаалал. Хүний эрхийн хамгаалал. Хүний эрхийн хамгаалал. Зөрчлийг шалган илрүүлэх үйл ажиллагаа. Хүний эрхийн хамгааллын удирдамжийн дараалалТүлхүүр үгс: Улс төрийн шинжлэх ухаан Гадаад бодлого ба олон улсын харилцааХуудасны тоо: 162 х.Ангилал: 66.4(0)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Э 60Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [2261] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Эмэгтэйчүүдийн эрх

Он: 1999Гарчиг: Үйл ажиллагаа. Эмэгтэйчүүд хэрхэн илэрхийлдэгддэг-Баримт цуглуулах ажиллагаа. Миний эхнэр ажил хийдэггүй-Давхар ачааллыг тооцох нь. ЭЯХГБХУСТКонвенцийг хянах. Сэтгэл шархлуулсан үгс-Эмэгтэйчүүдийг доромжлон гутаасан үг хэллэгтэй ажиллах хь. Сонин сэтгүүл дэх хүний эрх-өдөр тутамын амьдрал дахь хүний эрхийн асуудлыг тодорхойлох. Давуу тал ба-Хүйсийн төлөвийг харьцуулах нь. Эх сурвалж. Эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаарх олон улсын баримт бичгүүд. Хүний эрхийг хэрэгжүүлэх механизмын төрлүүд. Эмэгтэйчүүдийн эрхийн хөдөлгөөний үүсэлТүлхүүр үгс: Төр эрх хууль цааз Олон улсын нийтийн эрхХуудасны тоо: 28х.Ангилал: 67.412.1Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Э 60Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [2042] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Эмэгтэйчүүдийн эрх ба жендэрийн тэгш байдал, хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудад зориулсан гарын авлага

Он: 2013Гарчиг: Хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын загвар ба эрх зүйн хүрээ. Эрх хамгаалах стратеги. Хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжих стратеги. Засгийн газраа дэмжих болон зөвлөх ажиллагаа. Иргэний нийгмийн байгууллагатай хамтран ажиллах. Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын форумд оролцохТүлхүүр үгс: Төр эрх хууль цааз Олон улсын нийтийн эрхХуудасны тоо: 130х.Ангилал: 67.412.1Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Э 588Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [13711] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаарх олон улсын гэрээ, конвенци, хуулиудын эмхтгэл, тайлбар

Он: 2002Гарчиг: Эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаархи олон улсын гэрээ, хэлэлцээр хэм хэмжээ. Нийтлэг хэм хэмжээ бүхий олон улсын гэрээ, конвенци. Зөвхөн эмэгтэйчүүдийн эрхэд холбогдох олон улсын гэрээ, конвенци. Эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаархи үндэсний хууль, эрх зүйн акт. Монгол улсын үндсэн хууль. Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн эрхэд холбогдох бусад хууль. Эмэгтэйчүүдийн судалбал зохих хууль. Засгийн газрын тогтоол, зарим яамны сайдын тушаалТүлхүүр үгс: Төр, эрх, хууль цаазХуудасны тоо: 160х.Ангилал: 67.412.1Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Э 588Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [63432] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Эрх чөлөөний төлөө ажиллах нь Хүний эрхийн боловсролын багц

Зохиогч:

Он: 1999Гарчиг:Түлхүүр үгс: Улс төрийн шинжлэх ухаан Гадаад бодлого олон улсын харилцаа Дипломат харилцааХуудасны тоо: 249х.Ангилал: 66.4(0)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Э 83Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [1959] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Өөрчлөгдөж буй ертөнц дэх хүний эрхийг хамгаалах нь

Зохиогч:

Он: 2008Гарчиг: Эрх, эрх чөлөөний эрин үе. Хүний эрх: Өөрчлөлтийн үзэл санаа. Хүний эрхийн хамгаалагчид: Хүмүүсийн олон талт хөдөлгөөн. Хүний эрхийг хамгаалах нь: Тэмцэгчид. Олон улсын тогтолцоо. Дэлхий нийтийн хөдөлгөөн.Боломж дүүрэн дэлхий. Хүний эрхийн хамгаалагчидтай хамт тэмцэх нь. Хүнйи эрхийн ирээдүйг хамгаалах ньТүлхүүр үгс: Төр эрх хууль цааз Хүний эрхийн статусХуудасны тоо: 56х.Ангилал: 67.400.7Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ө 863Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [9963] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
 <<    1  ...  6  7  8  >  >>